top of page
core values.jpg

משרד מחונן

אנו מאמינים שלכל איבר בגופו של ישו רוח הקודש חיה בתוכו. בגלל זה הם קיבלו מתנות ואנו מאמינים שחיוני לכל מאמין לגלות את מתנותיו ולפעול במתנות הללו באמצעות שירות.

 

 

חמלה

בכל מה שישוע עשה במהלך כהונתו הארצית הוא הונע מאהבה, חמלה ורחמים. בלב האב אנו רוצים להגיב במקום בו אנו רואים צורך כפי שאלוהים מאפשר לנו.

 

 

מסביר פנים

כל אחד מאיתנו שבא ללכת בעקבות ישוע מגיע אליו שבור ושקוע בחטא. אנו מאמינים שהבשורה זמינה לכל האנשים ללא קשר לרקע, גזע או מגדר שלהם. אנו רוצים להיות כנסייה המעודדת אנשים לבוא כפי שהם, לפגוש את ישוע ולהשתנות.

 

 

משמעת

לפני שישוע עזב את הארץ הוא ציווה עלינו ללכת ולעשות תלמידים של כל העמים. אנו מאמינים שתלמידות היא הבסיס לראות את החיים משתנים באופן קיצוני ולראות את מלכותו של אלוהים מתגברת על פני האדמה.

 

 

ישוע במרכז

בכל מה שאנו עושים מטרתנו היא להאדיר ולהאדיר את שמו של ישוע. הוא נתן את חייו ולקח את העונש שמגיע לנו בעצמנו. בכל מה שאנו עושים אנו שמים את עינינו בו.

 

 

 

הכוח של THE רוח קודש

אנו מוסמכים על ידי רוח הקודש להגשים את המטרות של מלכות אלוהים. אנו מאמינים כי אנו כנסייה בעלת השפעה יעילה עבור מלכות אלוהים, עלינו להיות מוסמכים על ידי רוח הקודש וללכת אחר הנהגתו.

 

 

תפילה תחילה

ישוע קרא לנו לשאול, לחפש ולדפוק. אנו מאמינים בכוחה של תפילה ושאין לראות בתפילה כמוצא אחרון. בכל מה שאנו עושים ככנסייה ותפילה התפילה היא בראש סדר העדיפויות. כשאנחנו מתפללים לפי רצון האב זה נעשה. כאשר שניים או יותר מסכימים על משהו זה נעשה. 

 

 

הדור הבא

אנו מאמינים שכדי להיות יעילים ככנסייה וכמשרד, עלינו להכין בשקידה את הדור הבא. זה העיקרון של משה ויהושע. אלוהים תמיד מעלה את המנהיגים הבאים וככנסייה אנו יודעים את החשיבות של השקעה במנהיגים ולייצר מנהיגים.

bottom of page